ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้บทอ่านตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
ผู้วิจัย นางสายใจ ต่าดู

บทคัดย่อ

การวิจัยผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้บทอ่านตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้บทอ่านภาษาอังกฤษตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้บทอ่านภาษาอังกฤษตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนและ 3)เพื่อศึกษาความคงทนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน หลังการใช้บทอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน อ32201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design)  รูปแบบวิธีวิจัยที่ใช้คือแบบวิจัยที่มีกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยใช้บทอ่านภาษาอังกฤษตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทอ่านภาษาอังกฤษตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานและการทดสอบที่แบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับดี และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
2. ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหล้งการใช้บทอ่านภาษาอังกฤษตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สูงกว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อน การใช้บทอ่านภาษาอังกฤษตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคงทนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทอ่านภาษาอังกฤษตามบริบทจริงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนสูงกว่าเกณฑ์สมมติฐานที่ตั้งไว้