Link แนะนำ
หน้า...1..2..
03/11/2560
วัน 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาโรงรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา<<คลิกเพิ่มเติม>>
 
21/07/2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีคณะกรรมการ นิเทศติดตาม ประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน... <<คลิกเพิ่มเติม>>
 
06/07/2560
คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนร่วมกัน
ถวายเทียนพรรษา...<<คลิกเพิ่มเติม>>
 
08/06/2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู...<<คลิกเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มสาะการเรียนรู้
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระศิลปะ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

รับ - ส่ง เอกสาร

ฐานข้อมูลBook mark 1/2560

รายงานงบทดลองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

เอกสารงานแผน

เกณฑ์รางวัลคุณภาพOBECQA 59-60

 

ฟอร์ม SAR

แจ้งผลการเรียน ม.3, ม.6 ภาคเรียน2/2559

    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
    202 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
    ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 053-061258