ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
(02/02/2560) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม Download
 
กลุ่มสาะการเรียนรู้
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระศิลปะ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
Link แนะนำ
รับ - ส่ง เอกสาร
 
 
    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
    202 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
    ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 053-061258