สัญลักษณ์โรงเรียน

 
 
เครื่องหมายโรงเรียน :
เฟืองและรวงข้าว หมายถึง ฝึกฝนด้านอาชีพ
คบเพลิงและรัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
 
   
อักษรย่อ : ศส.มส.
สีประจำโรงเรียน : สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
  สีฟ้า หมายถึง ความคิดและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
คติพจน์ : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
  "แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
ปรัชญาโรงเรียน : ปฏิบัติในธรรม สำนึกในชาติ เปรื่องปราชญ์
  วิชาการ สร้างสรรค์สังคม ฝึกฝนอาชีพ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นสัก
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ : พระธาตุดอยกองมู
   
   
   
กลุ่มสาะการเรียนรู้
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระศิลปะ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
Link แนะนำ
รับ - ส่ง เอกสาร
 
 
    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
    202 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
    ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 053-061258