ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา จีนาคำ 14 เมษายน 2519 - 2535 ครูใหญ่
2 นายจรัญ นิลพลับ 27 ตุลาคม 2535 - 2537 ผู้อำนวยการ
3 นายชูเกียรติ ไชยทา 2 พฤศจิกายน 2537 - 2544 ผู้อำนวยการ
4 นายพนา ปราณีตศิลป์ 6 พฤศจิกายน 2539 - 2544 ผู้อำนวยการ
5 นายอดิสรณ์ พวงทอง 22 ตุลาคม 2544 - 2551 ผู้อำนวยการ
6 นายสมศักดิ์ สุขนิยม 15 พฤษภาคม 2551 - 2554 ผู้อำนวยการ
7 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ 27 พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
กลุ่มสาะการเรียนรู้
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระศิลปะ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
Link แนะนำ
รับ - ส่ง เอกสาร
 
 
    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
    202 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
    ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 053-061258